Dla rodziców

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” pomaga małym pacjentom Przylądka Nadziei. Kupuje im drogie leki i nowoczesne protezy oraz finansuje rehabilitację i wyjazdy na leczenie do zagranicznych ośrodków.

Konta imienne

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” pomaga małym pacjentom Przylądka Nadziei. Kupuje im drogie leki i nowoczesne protezy oraz finansuje rehabilitację i wyjazdy na leczenie do zagranicznych ośrodków.

Wydatki te są finansowane z kont imiennych, które są zakładane przez Fundację dla każdego podopiecznego. KONTO IMIENNE to wewnętrzny rachunek prowadzony przez Fundację na rzecz chorego dziecka. Może zostać założone pacjentowi Przylądka Nadziei, który nie ukończył jeszcze 18. roku życia. Za zbieranie środków na konto odpowiadają rodzice i bliscy dziecka zmagającego się z chorobą nowotworową. Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” nie pobiera ŻADNYCH opłat z tytułu prowadzenia rachunków imiennych dla swoich podopiecznych.

 

Jak zapisać dziecko do Fundacji?

 Każdy rodzic lub opiekun prawny, który chce, żeby jego dziecko zostało podopiecznym Fundacji powinien wypełnić, podpisać a następnie złożyć w biurze Fundacji następujące dokumenty:

– wniosek o otwarcie konta imiennego (pobierz)

– oświadczenie o zaakceptowaniu regulaminu (pobierz)

Z pełnym regulaminem kont imiennych można zapoznać się TUTAJ

– do tych dokumentów należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę dziecka oraz to, że jest ono pacjentem Przylądka Nadziei

Wszystkie dokumenty można też pobrać z biura Fundacji w Przylądku Nadziei (pomieszczenie na parterze kliniki) lub z siedziby Fundacji, która mieści się w budynku przy ul. Ślężnej 114S/1. W tych miejscach należy złożyć wypełnione formularze.

 

Kiedy jest zamykane konto imienne?

Zamknięcie konta imiennego następuje w przypadku: śmierci dziecka, wniosku dysponenta konta imiennego, zakończenia leczenia lub jeżeli w ciągu jednego roku na koncie nie odnotowano żadnej operacji. W przypadku wznowy choroby lub leczenia następstw choroby nowotworowej Fundacja może ponownie otworzyć konto imienne wraz z saldem z dnia jego zamknięcia. Otwarcie konta imiennego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka (POBIERZ).

 

Na co można przeznaczyć pieniądze z konta imiennego?

Wydatki z konta imiennego mogą zostać przeznaczone WYŁĄCZNIE na pokrycie kosztów związanych z leczeniem choroby nowotworowej. Dotyczy to w szczególności wydatków na:

  • zakup leków i środków higienicznych
  • przewóz dziecka z domu do ośrodka medycznego na badania, terapię lub rehabilitację
  • leczenie operacyjne
  • rehabilitację

 

Jak starać się o zwrot kosztów leczenia?

 Środki zgromadzone na koncie imiennym mogą być wypłacone rodzicom na pokrycie wydatków poniesionych w związku z leczeniem dziecka. Zwrot tych kosztów jest możliwy po wypełnieniu formularza „Wniosek o zwrot kosztów z konta imiennego” (pobierz). Do wniosku należy dołączyć:

  • ORYGINAŁY rachunków, faktur VAT poniesionych na leczenie dziecka i wystawionych na jego imię i nazwisko
  • bilety za przejazdy komunikacji zbiorowej
  • w przypadku leków zakupionych poza granicami kraju i braku możliwości otrzymania rachunku należy złożyć receptę oraz dowód zakupu
  • Wypełnioną kartę drogową (pobierz) oraz kserokopie dokumentów z ośrodków medycznych potwierdzających konieczność transportu dziecka w określonych datach (np. pierwsza strona wypisu ze szpitala, wyniki z laboratorium diagnostycznego z datą badania)

Wszystkie faktury są rozliczane do wysokości środków zgromadzonych na koncie imiennym. Środki są zwracane rodzicom lub opiekunom prawnym na prywatne konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Faktury i rachunki za leczenie dziecka z roku poprzedniego są rozliczane tylko do 31 marca następnego roku.

Dysponent konta imiennego, czyli rodzic albo opiekun prawny określa osoby upoważnione do pobierana środków w ramach zwrotu kosztów poniesionych za leczenie dziecka. Tutaj można pobrać wzór upoważnienia (pobierz)

Stan środków zgromadzonych na koncie imiennym można sprawdzić po zalogowaniu do aplikacji dla rodziców: TUTAJ

 

Zbiórki pieniężne

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” co roku uzyskuje zgodę na prowadzenie zbiórki publicznej wydawaną przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Każdy rodzic albo opiekun prawny może prowadzić zbiórkę na rzecz swojego dziecka do puszek Fundacji. To doskonały sposób, by włączyć znajomych, rodzinę oraz przede wszystkim lokalną społeczność w zbieranie funduszy na leczenie naszych podopiecznych, na przykład podczas biegów charytatywnych, festynów lub innych imprez okolicznościowych.

Jak zorganizować zbiórkę?

Żeby było to możliwe, należy podpisać porozumienie określające zasady zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”. Wraz z tym dokumentem rodzice powinni również złożyć do Fundacji poprawnie wypełniony wniosek, w którym muszą podać cel organizowanej przez nich zbiórki. Do wniosku należy załączyć pisemną zgodę właściciela lub użytkownika obiektu, w którym będzie prowadzona zbiórka.

Poprawnie wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Fundacji: ul. Ślężna 114s/1, 53 -111 Wrocław lub wysłać na adres e-mail: fundacja@naratunek.org.

Na podstawie tych dokumentów Fundacja wydaje rodzicom puszki kwestarskie lub skarbony stacjonarne, do których jest prowadzona zbiórka. Przekazanie puszek i skarbon jest potwierdzone podpisaniem protokołu. W przypadku pusze, każda osoba kwestująca musi mieć wydany identyfikator, który przygotowuje Fundacja. W tym celu należy do Fundacji przesłać listę osób kwestujących, kserokopie ich dowodów osobistych lub legitymacji szkolnych oraz zdjęcia portretowe (na adres e-mail: fundacja@naratunek.org).

Po zakończeniu zbiórki publicznej rodzice zobowiązani są zwrócić do siedziby Fundacji (ul. Ślężna 114s/1, Wrocław) otrzymane puszki kwestarskie i skarbony stacjonarne. Otwarcie puszek i skarbon i przeliczanie zebranych datków odbywa się w biurze Fundacji w obecności co najmniej dwóch osób upoważnionych przez Fundację. Wobec tego kilka dni przed przyjazdem do Fundacji należy zgłosić chęć złożenia puszek. W przeliczeniu zgromadzonych środków uczestniczą rodzice lub opiekunowie prawni.

Po przeliczeniu zebranych datków, środki zostaną wpłacone przez Fundację na konto imienne dziecka na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony na zbiórki publiczne.

 

Pomaganie jest tak proste!

Masz realny wpływ na życie naszych Podopiecznych

25zł

Wpłacam

50zł

Wpłacam

100zł

Wpłacam

Wpłata od serca

Wpłacam

Dzięki Tobie możemy działać!

Przekaż 1% podatku